رئیس بیمارستان

 

 

سرپرست بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) کلات 

  دکتر کاظم قلی پور

تلفن تماس : 5-34723434- 051