واحد نظارت بر درمان

     
 


 کارشناس مسئول: ناصر رمضانی

شماره تماس: 09157033193

 

شرح فعاليت ها :

1-جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز پزشکی پزشکان وپیراپزشکان

2-برآورد نیاز مراکز پزشکی باتوجه به وضع موجود ومعیارها

3-ابلاغ و اجرای دقیق قوانین,آیین نامه ها وظوابط مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان ومراکزپزشکی

4-بازدید ماهیانه از مطب و داروخانه های خصوصی و دولتی در سطح شهرستان

5-رسیدگی به شکایات واصله تخلفات پزشکان, پیراپزشکان ومراکز پزشکی وارائه گزارش به مقام مافوق

6- صدور پروانه