مركز بهداشتي درماني روستايي چنار

 

 
   
 

مرکز بهداشتی درمانی روستایی چنار


دارای داروخانه دولتی بوده و طرح پزشک خانواده در آن اجرا می شود .

تلفن تماس : 05122763203

 
 

خانه بهداشت چنار

خانم کبیری خانم بهاری آقای امیری

خانه بهداشت قلیچ آباد
خانم صفیه محمودی - آقای رضایی