بزرگداشت روز بهورز در شهرستان کلات

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کلات به مناسبت گرامیداشت روز بهورز اقدام به برگزاری مراسمی با حضور بهورزان شهرستان نمود. در این مراسم 45 نفر از بهورزان شهرستان کلات حضورز داشتند، که 7 بهورز نمونه فعال در سامانه خدمات جامع الکترونیک در سطح شهرستان  و یک بهورز به عنوان نمونه استانی معرفی شدند و از ایشان با اهدا لوح تقدیر و هدایا تقدیر به عمل آمد.

شایان ذکر است در این مراسم از فعالیت های 6 بهورز که در آستانه بازنشستگی بودند نیز تقدیر به عمل آمد.