دفتر خدمات پرستاری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رئیس دفتر خدمات پرستاری (مترون) بیمارستان:

خانم سمیه حیدری

سوپروایزرهای بالینی:

خانم عزیزی،خانم دلباز،اقای رمضانی

سوپروایزر آموزش سلامت:

ملیحه مومنی

سوپروایزر کنترل عفونت:

سرکار خانم زهره بهشتی

تلفن تماس:

05134724214-16

داخلی های 108 - 109 - 110

 

 

شرح وظایف دفتر خدمات پرستاری:

1. برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات به مددجویان

2. انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدها در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارشناسان پرستاری

3. تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری بر اساس استانداردهای علمی، و برآورد کمبودها و گزارش به مقامات مافوق

4. شرکت در جلسه مدیران اجرایی و مشارکت فعال در برنامه های اعتباربخشی، ایمنی بحران، مدیریت خطر و ...

5. نظارت بر آموزش و پایش عملکرد نیروهای جدیدالورود

6. نظارت و مشارکت فعّال بر نحوه توزیع کارانه و سایر پرداختی ها به کادر پرستاری

7. سازمان دهی جلسات مکنظم با سرپرستاران، سوپروایزرها و سایر پرسنل به منظور بررسی عملکرد، رسیدگی به منشکلات و موانع پرسنل تحت سرپرستی خود

8. تامین نیازهای آموزشی کارکنان

9. برنامه ریزی و مشارکت در برنامه های کنترل عفونت مرکز