دیالیز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بخش دیالیز یا مالکیت دولتی تحت نظر مدیریت بیمارستان با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی 2 و تعداد دو تخت فعال با پذیرش

در دو شیفت کاری در طبقه همکف رویروی بخش رادیولوژی  می باشد. در این بخش کلیه بیماران که نیاز به دیالیز پیدا می کنند پذیرش می شوند.

این مرکز در شهریور ماه سال 93 با دو تخت شروع به کار کرده است.

 

سرپرستار: سرکار خانم اعظم واحدی کارشناس پرستاری با 8 سال سابقه به عنوان سر پرستار بخش

مسئول فنی بخش : جناب آقای دکتر کاظم فلی پور

تلفن تماس : 34724214   داخلی  : 160

 

قوانین و مقررات بخش:

1-لباس پرسنل بخش دیالیز – پرسنل پرستار روپوش آبی و پرسنل خدماتی روپوش آجری

2-نیروی خدماتی – کمکی بخش ساعت 30 / 7 صبح در بخش باید حاضر باشد

3-شیفت در بخش دیالیز روزانه به صورت دو شیفت چهار ساعته می باشد

4-پرستار رأس ساعت30 / 7 دقیقه در بخش باید حضور یابد جهت آماده سازی دستگاه R – O و دستگاه همو دیالیز

5-بیماران بر اساس روز و ساعت مشخص شده از قبل در بخش حضور می یابند

6-پرستار بیماران را به نوبت بعد از وزن کردن بیمار از بیمار خواسته می شود که رویتختی که از قبل آماده شده جهت دیالیز دراز بکشد.

7-ابتدا پرستار خود را به بیمار معرفی می کند و بیمار را از نظر روانی آماده می کند.

8-سپس شروع به رگ گیری از بیمار می کند.

9-هر پرستار موظف است در هرشیفت کاری دو بیمار وصل کند.

10-شیفت کاری در بخش دیالیز به صورت صبح و عصر می باشد.

11-بعد از وصل بیمار به دستگاه علائم حیاتی بیمار کنترل می شود.

12-علائم حیاتی هر یک ساعت چک و در پرونده بیمار ثبت می شود.

13-در مورد بیماران بد حال هر 15 دقیقه عائم حیاتی چک و ثبت می شود.

14-همراهی در ویزیت با پزشک و چک دستورات پزشک در پرونده با ذکر تاریخ و ساعت و مهر و امضاء.

15-پرستار ترالی ایجاد را چک کرده و در دفتر ترالی احیاء را امضاء می کند و مهر می زند با ذکر تاریخ تکمیل دفتر برنامه پرسنلی.

17-تکمیل برد برنامه روزانه پرسنلی شیفت و مشخص کردن پرسنل آنکال و پزشک آنکال.

18-تکمیل برگه های درخواست آزمایشات پاراکلنیکی با مهر و امضاء پرستار و ارسال آن به واحد آزمایشگاه و ثبت در دفتر آزمایشات بخش.     

19-نوشتن گزارش پرستاری

20-هپارینه و پانسمان کردن کاتتر بیمار و آموزش در مورد نحوه مراقبت از کاتتر

21-آموزش مراقبت از فیستول

22-نوشتن دفتر گزارش پرستاری توسط پرستار مسئول شیفت

23-گذاشتن دستگاه های همو دیالیز در پایان هر جلسه دیالیز در شستشوی مخصوص طبق برنامه روزانه، ماهانه که دارند

24-احیا کردن دستگاه های سختی گیر یک روز در میان

25-بیمار جدیدبا دستور فوق تخصصی نفرولوژی جهت دیالیز به بخش مراجعه می کند

26-جواب آزمایشات آنتی ژن HBSA و HIV و HEV همراه بیمار باشند

28-بنا به دستور کتبی فوق تخصصی نفرولوژی سه بار هر بار به مدت چهار ساعت در هفته باید دیالیز انجام شود

29-بیمار به انجمن حمایت از بیماران کلیوی مشهد معرفی می شود. جهت تشکیل پرونده و گرفتن کارت بیماران همو دیالیز

30-معرفی بیمار به اداره بیمه مربوطه (مثل خدمات درمانی – تامین اجتماعی و ... )جهت گرفتن دفترچه خاص

31-معرفی بیمار به مراکز بهداشتی جهت تزریق واکسن هپاتیت ب سه دوره کامل و ثبت آن در پرونده بیمار

32-نوشتن نوبت های دیالیز در روی سر نسخه و دادن آن به بیمار یا همراه او با ذکر تاریخ و ساعت مشخص

33-دادن کتابچه جهت آموزش تغذیه و فیستول به بیمار

34-توضیح دادن مقررات و شرایط کاری بخش به بیمار و همراه او

35-دادن آموزش به بیماران و همراه او در بدو ورود به بخش و حین دیالیز و بعد از دیالیز از نظر معرفی بخش و واحد های مربوطه،

منشور حقوق بیمار، معرفی پرسنل، فعالیت فیزیکی مجاز، رعایت رژیم غذایی به زبان ساده و قابل فهم برای بیمار و همراه او

و ثبت موارد آموزشی در فرم آموزش به بیمار که به امضاء پزشک و پرستار رسیده باشند.

36-نظارت بر کار خدمات و تاکید بر رعایت برنامه واشینگ بخش

37-در پایان بخش کاری شمارش دارو ها و تجهیزات مصرفی بخش و ثبت آن در دفتر دارویی

 

شرح وظایف سرپرستار دیالیز:

الف- جمع آوري اطلاعات و برنامه ريزي:

1- بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت جهت تعيين مشكلات مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت مراقبت

2- تعيين خط مشي جهت واحد مربوطه در راستاي اهداف كلي سازمان

3- برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي و ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي

4- تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفت هاي مختلف و تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت ( تقسيم كار )   

5- برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش كامل از وضعيت هر بيمار / مددجو در هر شيفت بر بالين بيمار

6- برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان جديدالورود به مقررات اداري، استانداردهاي مراقبتي و شناخت كامل نسبت به واحد از نظر محيط فيزيكي، وسايل و تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز

7- برنامه ريزي جهت آموزش به مددجويان / بيماران، خانواده و … ( مراقبت از خود و توانبخشي و …)

8- پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات، تجهيزات موجود و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تامين آن

9- برنامه ريزي جهت تحويل و تحول تجهيزات و كنترل عملكرد تجهيزات واحد مربوطه در هر شيفت كاري

ب: سازماندهي:

10- تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكلات واحد(كاركنان،مددجويان، بيماران  و …)

11- توجه به نيازهاي كاركنان، ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي، برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها و ايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها

12- انجام مراقبت هاي پرستاري در مواقع اورژانس و همراهي با پزشك به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش لازم

13- شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان، مددجويان / بيماران جهت بهبود وضعيت

14- ثبت و گزارش كليه امور واحد به مسئولين ( شامل : درخواست ها، وقايع غير مترقبه حوادث، كمبودها و نقايص، نيازها و …)

16- برپايي كنفرانس هاي داخلي جهت افزايش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران

ج- هدايت و رهبري: كنترل هدايت و ارزشيابي

17- كنترل حضور و غياب پرسنل تحت سرپرستي

18- ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي از طريق : بررسي رضايت مندي مددجويان،بيماران، همكاران با ابزار مناسب ( مشاهده، چك ليست و … ) و تكميل فرم ارزشيابي كاركنان

19- نظارت و ارزشيابي مستمر بر رعايت رفتارهاي شغلي و اخلاقي كاركنان و انطباق امور پزشكي با موازين شرع مقدس

20- ارزشيابي اثر بخشي آموزش هاي داده شده به كاركنان، مددجويان، خانواده و دانشجويان

21- كنترل ثبت و اجراي دستورات پزشك و نظارت اجراي آن و نظارت بر حسن اجراي كليه خدمات پرستاري در واحد

24- مشاركت و همكاري با كميته هاي بيمارستان بنا به صلاحديد سرپرست مربوطه

26- نظارت مستمر بر اقدمات ضروري به منظور پيشگيري از عفونت ها

27- همكاري و همراهي و ارائه گزارش هنگام بازديد مسئولين مافوق و گروه هاي بازرسي

 

تجهیزات موجود در بخش:

دستگاه RO  :یک عدد(جهت تصفیه آب مورد نیاز برای دیالیز)

دستگاه GMS  :دو عدد(جهت تصفیه گردش خون بیمار دیالیز)

دستگاه مانیتورینگ قلبی :یک عدد

دستگاه الکترو شوک : یک عدد