بخش داخلی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بخش داخلی یا مالکیت دولتی تحت نظر مدیریت بیمارستان با وضعیت غیر فعال و درجه ارزشیابی 2 و تعداد 8 تخت  فعال اطفال و 7 تخت فعال داخلی و 1 تخت ایزوله

با پذیرش در تمام ساعت شبانه روزی در طبقه دوم رویروی بخش زایشگاه  می باشد. در این بخش کلیه بیماران

که نیاز به بستری داشته باشند پذیرش می شوند. این مرکز در سال 93 شروع به کار کرده است

سرپرستار بخش: سرکار خانم فاطمه عزیزی

 

 

 تلفن تماس : 34724214   داخلی  : 240

 

قوانین بخش:

1-لباس پرسنل بخش بستری – پرسنل پرستار روپوش سفید و پرسنل خدماتی روپوش آجری

2-نیروی خدماتی – کمکی بخش ساعت 30 / 7 صبح در بخش باید حاضر باشد

3-شیفت در بخش داخلی 24 ساعته فعال  می باشد

4-شیفت کاری پرسنل 7.20 الی 13.40 و 13.20 الی 19.40 و در شب 19.20 الی 7.40 می باشد.

5-ابتدا پرستار خود را به بیمار معرفی می کند و بیمار را از نظر روانی آماده می کند.

8-سپس شروع به رگ گیری از بیمار می کند.

9-شیفت کاری در بخش داخلی  به صورت صبح و عصر و شب می باشد.

10-علائم حیاتی طبق روتین هر 6 ساعت  چک و در پرونده بیمار ثبت می شود.

11-در مورد بیماران بد حال هر 15 دقیقه عائم حیاتی چک و ثبت می شود.

12-همراهی  پرستار در ویزیت با پزشک و چک دستورات پزشک در پرونده با ذکر تاریخ و ساعت و مهر و امضاء.

13-پرستار ترالی اورژانس را چک کرده و در دفتر ترالی احیاء را مهر و امضا می کند .

14-تکمیل برد برنامه روزانه پرسنلی شیفت و مشخص کردن پرسنل آنکال و پزشک آنکال.

15-تکمیل برگه های درخواست آزمایشات پاراکلنیکی با مهر و امضاء پرستار و ارسال آن به واحد آزمایشگاه و ثبت در دفتر آزمایشات بخش.     

16-نوشتن گزارش پرستاری

17-نوشتن دفتر گزارش پرستاری توسط پرستار مسئول شیفت

18-توضیح دادن مقررات و شرایط کاری بخش به بیمار و همراه او

19-دادن آموزش به بیماران و همراه او در بدو ورود به بخش و حین بستری و بعد از ترخیص بیمار ، منشور حقوق بیمار، معرفی پرسنل،

فعالیت فیزیکی مجاز، رعایت رژیم غذایی به زبان ساده و قابل فهم برای بیمار و همراه او و ثبت موارد آموزشی در فرم آموزش به بیمار که به امضاء پزشک و پرستار رسیده باشند.

20-نظارت بر کار خدمات و تاکید بر رعایت برنامه واشینگ بخش

21-در پایان بخش کاری شمارش دارو ها و تجهیزات مصرفی بخش و ثبت آن در دفتر دارویی