واحد امور دارویی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
     
 
 

 کارشناس مسئول:  دکتر فاطمه  گل اندام

      کارشناس واحد : مهندس فاطمه دولت خواه

 

 

شرح فعاليت ها :


1- کمک در تهيه برنامه هاي آموزشي جهت تعليم کارمندان امور دارويی
2- ايجاد هماهنگي در اجراي بررسي هاي دارويي در سطح شهرستان
3- درخواست و تهيه دارو از مراکز بهداشت استان و شرکت هاي توزيع دارو و دپو دارو در حد مورد نياز
4- رسيدگي به درخواست دارويي مراکز و تخصيص داروي مورد نياز آن ها با توجه به سهميه هر يک از واحدهاي مربوطه

5-مسئول فنی داروخانه بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)