واحد بهداشت روان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
     
 
 

          کارشناس مسئول:مرضیه خراسانی

             کارشناس واحد: عفت صمیمی ایدلیک

            

 

شرح فعاليت ها :

1- تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي به منظور آشنايي مردم به اصول بهداشت رواني با استفاده از وسايل ارتباط جمعی

2- بررسي و تحقيق در مورد بيماريهاي رواني و تعيين نوع و حجم بيماريها

3- تهيه و تنظيم استانداردهاي لازم جهت بهداشت روان و نظارت بر اجراي آنها

4- شرکت در جلسات و کميسيون هاي مربوط و ارائه نظرات مشورتي و تخصصی

5- شرکت در گروه بهداشت رواني به منظور مصاحبه و شناخت بيماري و انجام روش هاي پيشگيري در اين زمينه

6- نظارت بر حسن جريان امور در مراکز رواني و کوشش در بهبود و گسترش آنها

7- نظارت بر کار و آموزش کارکنان تحت سرپرستي و راهنمايي آنها در انجام وظايف محوله

8- تهيه آمار و گزارش هاي لازم

9- تهیه برنامه ها و طرح هایی در رابطه با پیشگیری از سوء مصرف مواد در سطح شهرستان

 

10- تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به بهداشت روان جهت نگاهداشت بهداشت روانی و پیشگیری از بروز بیماریهای روانی

 

11- همکاری با تیم بهداشت مدارس و سنجش هوش و استعداد دانش آموزان یا دانشجویان سایر واحد های بهداشتی و درمانی در مواقع ضروری