واحد کاهش خطر بلایا و حوادث

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

   
واحد کاهش خطربلایا وحوادث
 
 

 کارشناس مسئول:  محسن شاکری

تلفن تماس:                                  34723600


کارشناس واحد :

  رضا فخرایی گرو

 

شرح فعاليت ها :


لف) قبل از وقوع بلایا (Mitigation and Preparedness)

 • ارزیابی آسیب پذیري و آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی
 • • اجراي اقدامات کاهش آسیب پذیري و ارتقاي آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی
 • • جلب مشارکت عمومی براي اجراي برنامه هاي سلامت-محور کاهش خطر بلایا
 • • آگاه سازي عمومی درباره راهکارهاي ارزیابی و کاهش خطر بلایا در
 • • تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخش ها
 • • ذخیره سازي لوازم و ملزومات ارایه خدمت بهداشتی اولیه در فاز پاسخ
 • • استقرار فرآیند سامانه هشدار اولیه مخاطرات در تسهیلات بهداشتی
 • • اجراي برنامه هاي آموزش تخصصی براي مدیران و کارکنان بهداشتی
 • • اجراي تمرین هاي آمادگی بلایا در تسهیلات بهداشتی و جامعه

 

ب) در زمان وقوع بلایا(Response)

 

 • • ارزیابی سریع آسیب ها و نیازهاي تسهیلات بهداشتی و جامعه
 • • ارزیابی مستمر نیازهاي بهداشتی جمعیت آسیب دیده
 • • ارایه مراقبت هاي بهداشتی اولیه هماهنگ، به موقع و موثر
 • • پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت هاي بهداشتی اولیه

 

ج) پس از وقوع بلایا: (Recovery)

 

 • • تدوین برنامه بازیابی تسهیلات بهداشتی با رویکرد توسعه پایدار
 • • بازسازي تسهیلات و بازتوانی برنامه هاي بهداشتی آسیب دیده
 • • مشارکت در تدوین و اجراي بازتوانی روانی- اجتماعی جامعه
 • • پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا

 

د-مراقبت (ثبت وگزارشدهي-تحليل-مداخله........)

 

·         ايمني منازل روستايي

 

 • حوادث