مرکز بهداشتی درمانی شهری زاوين

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 
 
 
     
 

سرپرست مرکز بهداشتی درمانی شهری زاوین :  محمد علی رشید

مسئول فنی مرکز : دکتر احمد حسینی

تلفن:05134743414

 مراقب سلامت ناظر: محمد علی رشید
 
این مرکز شبانه روزی بوده و در سال 1370 افتتاح گردیده است .

دارای آزمایشگاه فعال و داروخانه بخش خصوصی می باشد .

تلفن مرکز : 05134723414

پایگاه بهداشت زاوين

خانم فرزانه نصرتی.خانم نادرپور.خانم ظفریان.خانم محمودی